ટૂંકી વાર્તા-3

પાછળ [Back]

 

 

ગુરુજીએ એકવાર એક ખીલ્લી પાણીમાં નાખી..

તો ખીલીનું શું થયું..?

તે ખીલી ડૂબી ગઈ

પછી બીજીવાર ગુરુજીએ લાકડું નાખ્યું તો શું થયું.. ?

તે લાકડું તરવા લાગ્યું…

જોનારા બધાએ ઉત્તર આપ્યો કે આ તો કોમન છે… આમા નવું કે ચમત્કાર જેવું શું થયું..?

ત્યારે ગુરુજીએ ડૂબી ગયેલી ખીલીને લાકડામાં હથોડા વડે જોડી દીધી..

પછી એ લાકડું પાણીમાં નાખ્યું..તો લાકડા સાથે ખીલી પણ તરવા લાગી…

ગુરુજીએ બધાને સમજાવતાં કહ્યું કે આ સંસાર સાગરમાં દરેક વ્યક્તિ સંપૂર્ણ નથી હોતો પરંતુ જો પોતાના સંગઠન સાથે જોડાઈ જઈએ… તો આપણે તરી જઈએ…

કોઈપણ રીતે, કોઈપણ સંજોગોમાં દરેક વ્યક્તિએ પોતાના સંગઠનના શુભ કાર્યો સાથે જોડાયેલા રહેવું…

આપણે સહુ ૧ ખીલ્લી જ છીએ

સંગઠન રૂપી લાકડા માં જોડાયેલા રહો તો ડૂબવાની ચિંતા નહી રહે…

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *