વાર્તા-10

પાછળ [Back]

 મનની જ કાલ્પનિક બંધનવૃત્તિ

એક કુંભાર પાસે ત્રણ ગધેડા અને ફક્ત બે દોરડા હતાં.

પોતાને નદીમાં ન્હાવા માટે જવું હતું એટલે તેણે ગધેડાઓને દોરડાથી બાંધવાનું વિચાર્યું પણ, દોરડા બે જ હતાં અને ગધેડા ત્રણ !

તેણે એક ડાહ્યા માણસની સલાહ લીધી.

એ માણસે કહ્યું કે, “તું બે ગધેડાને, ત્રીજો ગધેડો જુએ તે રીતે બાંધ અને પછી ત્રીજા ગધેડાને (ખોટે ખોટે) બાંધવાની ફક્ત એક્શન કર, નાટક કર..

કુંભારે એમ જ કર્યું !

નહાઈને, બહાર આવીને જોયું તો, જેને નહોતો બાંધ્યો, ફક્ત બાંધવાનું નાટક જ કર્યું હતું તે ગધેડો પણ જાણે બંધાયને ઉભો હોય એમ નો એમ ઉભો હતો !!!

કુંભારે બે ગધેડાઓને છોડયાં અને ચાલવા માંડ્યો પણ, એનાં આશ્ચર્ય વચ્ચે ત્રીજો ગધેડો પોતાનાં સ્થાનેથી હલ્યો પણ નહીં ! ધક્કો માર્યો તો પણ નહીં !

કુંભારે ફરી પેલા ડાહ્યા માણસને પૂછ્યું..

પેલા ડાહ્યા માણસે કહ્યું કે, “શું તે એ ત્રીજા ગધેડાને છોડ્યો ?”

કુંભાર કહે કે, *”મેં તેને બાંધ્યો જ નહોતો !!”*

ડાહ્યા માણસે કહ્યું કે, “એ તું જાણે છે કે ગધેડો બંધાયેલ નથી પણ, ગધેડો પોતાને બંધાયેલો જ સમજે છે.. તું એને (ખોટે ખોટે) છોડવાનું નાટક કર..”

કુંભારે તેમ જ કર્યું, ને તેના આશ્ચર્ય વચ્ચે હવે ત્રીજો ગધેડો ટેસથી ચાલવા લાગ્યો..!!!

💢

એ ત્રીજા ગધેડાને રોકનાર, અટકાવનાર શું હતું ?

– શું એની પાસે તક નહોતી ?

– શું એની પાસે (ચાલવા માટે) માર્ગ નહોતો ?

– શું તેની સામે (મુક્તતાથી ચાલતા અન્ય બે ગધેડાઓનું) ઉદાહરણ નહોતું ?

– શક્તિ નહોતી ?

– સપોર્ટ નહોતો ? (એનો માલિક એને ચલાવવા માટે રીતસર ધક્કા મારતો હતો !!)

બધું જ હતું..

તો પછી,

એને ચાલવાથી શું/કોણ રોકતું હતું ?

મિત્રો,

આપણી સાથે પણ એ ત્રીજા ગધેડા જેવું જ બનતું હોય છે.

આપણે (કાલ્પનિક રીતે) આપણી સાવ ખોટી શરમ, સંકોચ, ક્ષોભ અને કુંઠિત મનોવૃત્તિના કાલ્પનિક દોરડાથી બંધાયેલા હોઈએ છીએ.

– મને સંકોચ થાય છે.

– મને શરમ આવે છે.

– મને તક નથી મળતી.

– મને કોઈ સપોર્ટ નથી મળતો.

– મને માર્ગ નથી મળતો.

– મારાથી આ નથી થઈ શકે તેમ.

વગેરે.. વગેરે..

આ બધાં આપણને ફોગટના બાંધી રાખતાં દોરડાઓ છે.

આપણે આપણાં મનમાં જ કાલ્પનિક રીતે ઉભી કરેલી આવી બંધનવૃત્તિ થી છૂટવાની જરૂર છે.

જેને ઉડવું છે – એને આકાશ મળી રહે છે.

જેને ગાવું છે – એને ગીત મળી રહે છે.

જેને ચાલવું છે – એને દિશા મળી જ રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *