વાર્તા-18

પાછળ [Back]

 

 

ઉપર જો તમને ગુસસો આવતો હોય તો જરૂર વાંચશો.

 
આ વાંચી લીધા બાદ જો દિલ ના ભરાઇ આવે તો તમે માણસ નહી …
 
***** ધડપણ નો બળાપો ​*****
 
બાળકે દાદાને પૂછ્યું ” ધડપણ​ ” એટલે શું દાદુ..?
 
દાદા — તારી મમ્મી ને સમય મળે ત્યારે….
– ચા બનાવે ને ત્યારે પીવા મળે તે ​ ( ધડપણ )
– ચા નો કપ લેતા હાથ ધ્રુજે તે  ( ​ધડપણ )
– ધ્રુજતા હાથેચા પીતા પીતાથોડી ઢોળાય ને. જાતે પોતું મારવું પડે… નહીં તો તારી મમ્મી રાડું નાખશે તે  ( ધડપણ )
– સવારમાં નાસ્તો કરવાનું બંધ થાય તે ​ ( ધડપણ )
– નાહી ધોઈને તૈયાર થઈનેબહાર વહ્યું જવાનું ને જમવા ટાણે ઘેર આવાનું તે ​ (ધડપણ​ )
– બપોરે જમીને સૌથી અલગ રૂમમાં 4 વાગ્યા સુધી.
– ઊંધ આવે કે ના આવે પડ્યું રેવાનુ તે  ( ​ધડપણ )
 
નીચે ઉતરીને બહાર જતા હોઈયે ત્યારે નીચે છોકરા ને તેની મમ્મી નાસ્તો કરતા હોય….પણ….,જોઈને રાજી થવાનું…,ને પેટ ને મનાવી લેવાનું….ને સાંજ સુધી બહાર રેવાનું….તે ​ (ધડપણ​ )
 
અંતે તે દાદાએ કહયું કે.
 
” બેટા…,!  ​” ધડપણ ” બહું જ ખરાબ છે​…!
 
કોઈને કરચલીવાળી ચામડી અને ધ્રુજતા હાથમાં રસ જ નથી.
 
સૌને લીસ્સી ચામડીમાં જ રસ છે પણ તું ચામડી ને નો જોતો હો  બેટા.
 
મારી અંદર હજી એક જુવાન દાદો જીવે જ  છે.
જેને રોજ સાંજે ૫ વાગે ભૂખ લાગે છે.
 
આપણા સમાજની નરી વાસ્તવિકતા

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *