વિદ્યાર્થી માહિતી [Student Information]

પાછળ [Back]

સમીકરણો [Equations]

 1. (α+в)²= α²+2αв+в²
 2. (α+в)²= (α-в)²+4αв
 3. (α-в)²= α²-2αв+в²
 4. (α-в)²= (α+в)²-4αв
 5. α² + в²= (α+в)² – 2αв.
 6. α² + в²= (α-в)² + 2αв.
 7. α²-в² =(α + в)(α – в)
 8. 2(α² + в²) = (α+ в)² + (α – в)²
 9. 4αв = (α + в)² -(α-в)²
 10. αв ={(α+в)/2}²-{(α-в)/2}²
 11. (α + в + ¢)² = α² + в² + ¢² + 2(αв + в¢ + ¢α)
 12. (α + в)³ = α³ + 3α²в + 3αв² + в³
 13. (α + в)³ = α³ + в³ + 3αв(α + в)
 14. (α-в)³=α³-3α²в+3αв²-в³
 15. α³ + в³ = (α + в) (α² -αв + в²)
 16. α³ + в³ = (α+ в)³ -3αв(α+ в)
 17. α³ -в³ = (α -в) (α² + αв + в²)
 18. α³ -в³ = (α-в)³ + 3αв(α-в)

ѕιη0° =0

ѕιη30° = 1/2

ѕιη45° = 1/√2

ѕιη60° = √3/2

ѕιη90° = 1

¢σѕ ιѕ σρρσѕιтє σƒ ѕιη

тαη0° = 0

тαη30° = 1/√3

тαη45° = 1

тαη60° = √3

тαη90° = ∞

¢σт ιѕ σρρσѕιтє σƒ тαη

ѕє¢0° = 1

ѕє¢30° = 2/√3

ѕє¢45° = √2

ѕє¢60° = 2

ѕє¢90° = ∞

¢σѕє¢ ιѕ σρρσѕιтє σƒ ѕє¢

2ѕιηα¢σѕв=ѕιη(α+в)+ѕιη(α-в)

2¢σѕαѕιηв=ѕιη(α+в)-ѕιη(α-в)

2¢σѕα¢σѕв=¢σѕ(α+в)+¢σѕ(α-в)

2ѕιηαѕιηв=¢σѕ(α-в)-¢σѕ(α+в)

ѕιη(α+в)=ѕιηα ¢σѕв+ ¢σѕα ѕιηв.

» ¢σѕ(α+в)=¢σѕα ¢σѕв – ѕιηα ѕιηв.

» ѕιη(α-в)=ѕιηα¢σѕв-¢σѕαѕιηв.

» ¢σѕ(α-в)=¢σѕα¢σѕв+ѕιηαѕιηв.

» тαη(α+в)= (тαηα + тαηв)/ (1−тαηαтαηв)

» тαη(α−в)= (тαηα − тαηв) / (1+ тαηαтαηв)

» ¢σт(α+в)= (¢σтα¢σтв −1) / (¢σтα + ¢σтв)

» ¢σт(α−в)= (¢σтα¢σтв + 1) / (¢σтв− ¢σтα)

» ѕιη(α+в)=ѕιηα ¢σѕв+ ¢σѕα ѕιηв.

» ¢σѕ(α+в)=¢σѕα ¢σѕв +ѕιηα ѕιηв.

» ѕιη(α-в)=ѕιηα¢σѕв-¢σѕαѕιηв.

» ¢σѕ(α-в)=¢σѕα¢σѕв+ѕιηαѕιηв.

» тαη(α+в)= (тαηα + тαηв)/ (1−тαηαтαηв)

» тαη(α−в)= (тαηα − тαηв) / (1+ тαηαтαηв)

» ¢σт(α+в)= (¢σтα¢σтв −1) / (¢σтα + ¢σтв)

» ¢σт(α−в)= (¢σтα¢σтв + 1) / (¢σтв− ¢σтα)

α/ѕιηα = в/ѕιηв = ¢/ѕιη¢ = 2я

» α = в ¢σѕ¢ + ¢ ¢σѕв

» в = α ¢σѕ¢ + ¢ ¢σѕα

» ¢ = α ¢σѕв + в ¢σѕα

» ¢σѕα = (в² + ¢²− α²) / 2в¢

» ¢σѕв = (¢² + α²− в²) / 2¢α

» ¢σѕ¢ = (α² + в²− ¢²) / 2¢α

» Δ = αв¢/4я

» ѕιηΘ = 0 тнєη,Θ = ηΠ

» ѕιηΘ = 1 тнєη,Θ = (4η + 1)Π/2

» ѕιηΘ =−1 тнєη,Θ = (4η− 1)Π/2

» ѕιηΘ = ѕιηα тнєη,Θ = ηΠ (−1)^ηα

 

 1. ѕιη2α = 2ѕιηα¢σѕα
 2. ¢σѕ2α = ¢σѕ²α − ѕιη²α
 3. ¢σѕ2α = 2¢σѕ²α − 1
 4. ¢σѕ2α = 1 − ѕιη²α
 5. 2ѕιη²α = 1 − ¢σѕ2α
 6. 1 + ѕιη2α = (ѕιηα + ¢σѕα)²
 7. 1 − ѕιη2α = (ѕιηα − ¢σѕα)²
 8. тαη2α = 2тαηα / (1 − тαη²α)
 9. ѕιη2α = 2тαηα / (1 + тαη²α)
 10. ¢σѕ2α = (1 − тαη²α) / (1 + тαη²α)
 11. 4ѕιη³α = 3ѕιηα − ѕιη3α
 12. 4¢σѕ³α = 3¢σѕα + ¢σѕ3α

 

» ѕιη²Θ+¢σѕ²Θ=1

» ѕє¢²Θ-тαη²Θ=1

» ¢σѕє¢²Θ-¢σт²Θ=1

» ѕιηΘ=1/¢σѕє¢Θ

» ¢σѕє¢Θ=1/ѕιηΘ

» ¢σѕΘ=1/ѕє¢Θ

» ѕє¢Θ=1/¢σѕΘ

» тαηΘ=1/¢σтΘ

» ¢σтΘ=1/тαηΘ

» тαηΘ=ѕιηΘ/¢σѕΘ

 

“महत्वपूर्ण”..

9th,10th,11th,12th, गणित विषय के सारे फॉर्मूले है..

कृपया करके सभी बच्चों के parents को जरूर share करें और बच्चों को दिखाने को कहे

» B. A. — Bachelor of Arts.

» M. A. — Master of Arts. »B.tech – Bachelor of Technology

» B. Sc. — Bachelor of Science

» M. Sc. — Master of Science

» B. Sc. Ag. — Bachelor of Science in Agriculture

» M. Sc. Ag. — Master of Science in Agriculture

» M. B. B. S. — Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

» B.A.M.S- Bachelor of Ayurved Medicine and surgery

» M. D. — Doctor of Medicine

» M. S. — Master of Surgery

» Ph. D. / D. Phil. — Doctor of Philosophy (Arts & Science)

» D. Litt./Lit. — Doctor of Literature / Doctor of Letters

» D. Sc. — Doctor of Science

» B. Com. — Bachelor of Commerce

» M. Com. — Master of Commerce

» Dr. — Doctor

» B. P. — Blood Pressure

» Mr. — Mister

» Mrs. — Mistress

» M.S. — miss (used for female married & unmarried)

» Miss — used before unmarried girls)

» M. P. — Member of Parliament

» M. L. A. — Member of Legislative Assembly

» M. L. C. — Member of Legislative Council

» P. M. — Prime Minister

» C. M. — Chief Ministerg

» C-in-C — Commander-In-Chief

» L. D. C. — Lower Division Clerk

» U. D. C. — Upper Division Clerk

» Lt. Gov. — Lieutenant Governor

» D. M. — District Magistrate

» V. I. P. — Very Important  Person

» I. T. O. — Income Tax Officer

» C. I. D. — Criminal Investigation Department

» C/o — Care of

» S/o — Son of

» C. B. I. — Central Bureau of Investigation

» G. P. O. — General Post Office

» H. Q. — Head Quarters

» E. O. E. — Errors and Omissions Excepted

» Kg. — Kilogram

» KW. — Kilowatts

👉Gm. — Gram

👉Km. — Kilometer

👉Ltd. — Limited

👉M. P. H. — Miles Per Hour

👉KM. P. H. — Kilometre Per Hour

👉P. T. O. — Please Turn Over

👉P. W. D. — Public Works Department

👉C. P. W. D. — Central Public Works Department

👉U. S. A. — United States of America

👉U. K. — United Kingdom (England)

👉U. P. — Uttar Pradesh

👉M. P. — Madhya Pradesh

👉H. P. — Himachal Pradesh

👉U. N. O. — United Nations Organization

👉W. H. O. — World Health Organization

👉B. B. C. — British Broadcasting Corporation

👉B. C. — Before Christ

👉A. C. — Air Conditioned

👉I. G. — Inspector General (of Police)

👉D. I. G. — Deputy Inspector General (of Police)

👉S. S. P. — Senior Superintendent of Police

👉D. S. P. — Deputy Superintendent of Police

👉S. D. M. — Sub-Divisional Magistrate

👉S. M. — Station Master

👉A. S. M. — Assistant Station Master

👉V. C. — Vice-Chancellor

👉A. G. — Accountant General

👉C. R. — Confidential Report

👉I. A. S. — Indian Administrative Service

👉I. P. S. — Indian Police Service

👉I. F. S. — Indian Foreign Service or Indian Forest Service

👉I. R. S. — Indian Revenue Service

👉P. C. S. — Provincial Civil Service

👉M. E. S. — Military Engineering Service

 

Full Form Of Some technical Words

» VIRUS – Vital Information Resource Under Seized.

» 3G -3rd Generation.

» GSM – Global System for Mobile Communication.

» CDMA – Code Division Multiple Access.

» UMTS – Universal Mobile Telecommunication System.

» SIM – Subscriber Identity Module .

» AVI = Audio Video Interleave

» RTS = Real Time Streaming

» SIS = Symbian

OS Installer File

» AMR = Adaptive Multi-Rate Codec

» JAD = Java Application Descriptor

» JAR = Java Archive

» JAD = Java Application Descriptor

» 3GPP = 3rd Generation Partnership Project

» 3GP = 3rd Generation Project

» MP3 = MPEG player-3

» MP4 = MPEG-4 video file

» AAC = Advanced Audio Coding

» GIF= Graphic Interchangeable Format

» JPEG = Joint Photographic Expert Group

» BMP = Bitmap

» SWF = Shock Wave Flash

» WMV = Windows Media Video

» WMA = Windows Media Audio

» WAV = Waveform Audio

» PNG = Portable Network Graphics

» DOC =Document (Microsoft Corporation)

» PDF = Portable Document Format

» M3G = Mobile 3D Graphics

» M4A = MPEG-4 Audio File

» NTH = Nokia Theme (series 40)

» THM = Themes (Sony Ericsson)

» MMF =Synthetic Music Mobile Application File

» NRT = Nokia Ringtone

» XMF = Extensible Music File

» WBMP = Wireless Bitmap Image

» DVX = DivX Video

» HTML = Hyper Text Markup Language

» WML =Wireless Markup Language

» CD -Compact Disk.

» DVD – Digital Versatile Disk.

» CRT – Cathode Ray Tube.

» DAT – Digital Audio Tape.

» DOS – Disk Operating System.

» GUI -Graphical

User Interface.

» HTTP – Hyper Text Transfer Protocol.

» IP – Internet Protocol.

» ISP – Internet Service Provider.

» TCP – Transmission Control Protocol.

» UPS – Uninterruptible Power Supply.

» HSDPA -High Speed Downlink Packet Access.

» EDGE – Enhanced Data Rate for Evolution.

» GSM- [Global System for Mobile Communication]

» VHF – Very High Frequency.

» UHF – Ultra HighFrequency.

» GPRS – General Packet Radio Service.

» WAP – Wireless Application Protocol.

» TCP – Transmission Control Protocol.

» ARPANET – Advanced Research Project Agency Network.

» IBM – International Business Machines.

» HP – Hewlett Packard.

» AM/FM – Amplitude/ Frequency Modulation

 

Whatsapp ke itihaas me pahli baar….kaam ka msg………

Here are Toll Free numbers in India

…..very very useful…!!!!

Airlines

Indian Airlines – 1800 180 1407

Jet Airways – 1800 225 522

Spice Jet – 1800 180 3333

Air India – 1800 227 722

Kingfisher -1800 180 0101

Banks

ABN AMRO – 1800 112 224

Canara Bank – 1800 446 000

Citibank – 1800 442 265

Corporation Bank – 1800 443 555

Development Credit Bank – 1800

225 769

HDFC Bank – 1800 227 227

ICICI Bank – 1800 333 499

ICICI Bank NRI -1800 224 848

IDBI Bank -1800 116 999

Indian Bank -1800 425 1400

ING Vysya -1800 449 900

Kotak Mahindra Bank – 1800 226

022

Lord Krishna Bank -1800 112 300

Punjab National Bank – 1800 122

222

State Bank of India – 1800 441 955

Syndicate Bank – 1800 446 655

Automobiles

Mahindra Scorpio -1800 226 006

Maruti -1800 111 515

Tata Motors – 1800 255 52

Windshield Experts – 1800 113 636

Computers / IT

Adrenalin – 1800 444 445

AMD -1800 425 6664

Apple Computers-1800 444 683

Canon -1800 333 366

Cisco Systems- 1800 221 777

Compaq – HP -1800 444 999

Data One Broadband – 1800 424

1800

Dell -1800 444 026

Epson – 1800 44 0011

eSys – 3970 0011

Genesis Tally Academy – 1800 444

888

HCL – 1800 180 8080

IBM – 1800 443 333

Lexmark – 1800 22 4477

Marshal’s Point -1800 33 4488

Microsoft – 1800 111 100

Microsoft Virus Update – 1901 333

334

Seagate – 1800 180 1104

Symantec – 1800 44 5533

TVS Electronics-1800 444 566

WeP Peripherals-1800 44 6446

Wipro – 1800 333 312

Xerox – 1800 180 1225

Zenith – 1800 222 004

Indian Railways

General Enquiry 139

Central Enquiry 131

Reservation 139

Railway Reservation Enquiry 1345,

1335, 1330

Centralised Railway Enquiry 133, 1,

2, 4, 5, 6, 7, 8 & 9

Couriers / Packers &

Movers

ABT Courier – 1800 448 585

AFL Wizz – 1800 229 696

Agarwal Packers & Movers – 1800

114 321

Associated Packers P Ltd – 1800 214

560

DHL – 1800 111 345

FedEx – 1800 226 161

Goel Packers & Movers – 1800 11

3456

UPS – 1800 227 171

Home Appliances

Aiwa/Sony – 1800 111 188

Anchor Switches – 1800 227 7979

Blue Star – 1800 222 200

Bose Audio – 112 673

Bru Coffee Vending Machines – 1800

4 7171

Daikin Air Conditioners – 1800 444

222

DishTV – 1800 123 474

Faber Chimneys – 1800 214 595

Godrej – 1800 225 511

Grundfos Pumps – 1800 334 555

LG – 1901 180 9999

Philips – 1800 224 422

Samsung – 1800 113 444

Sanyo – 1800 110 101

Voltas – 1800 334 546

भारत के प्रमुख पदाधिकारी

राष्ट्रपति

श्री kovind

उप राष्ट्रपति

श्री वेंकैया नायडू

प्रधान मंत्री

श्री नरेंद्र मोदी

लोकसभा अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

सर्वोच्च न्यायलय के मुख्य न्यायधीश

जस्टिस  जे०एस०खेहर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष

श्री  एच.एल.दत्तू

राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष

श्रीमती ललिता कुमार मंगलम

मुख्य चुनाव आयुक्त

श्री एस. एन. जैदी

अटार्नी जनरल

श्री मुकुल रोहतगी

सोलिसिटर जनरल

श्री रनजीत कुमार

राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष

श्री बलबीर सिंह चौहान

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

श्री अजीत कुमार डोभाल

[राज्य] [मुख्यमंत्री] {Updated }

————————————-

[1] महाराष्ट्र– देवेंद्र फड़नवीस

[2] हरियाणा–मनोहरलाल खट्टर

[3] झारखण्ड —-श्री रघुवर दास

[4] जम्मू और कश्मीर —– महबूबा मुफ्ती

[5] हिमाचल प्रदेश —–वीरभद्र सिंह

[6] कर्नाटक —–के. सिद्धारमैया

[7] केरल —— पिनारायी विजयन

[8] मध्य प्रदेश — शिवराज सिंह चौहान

[9] तेलंगाना — चंद्रशेखर राव

[10] सीमांध्र – – चन्द्रबाबू नायडू

[11] अरुणाचल प्रदेश —-पेमा खांडु

[12] असम —- सरबानंद सोनवाल

[13] बिहार —– नीतीश कुमार

[14] छत्तीसगढ़ —-डॉ.रमन सिंह

[15] दिल्ली —arvind kejrival

[16] गोआ — parker

[17] पॉण्डिचेरी – – वी. नारायनस्वामी

[18] पंजाब- – Cap.Amrinder singh

[19] राजस्थान -वसुंधरा राजेसिंधिया

[20] सिक्किम – पवन कुमार चामलिंग

[21] तमिलनाडु- के. पलानीस्वामी

[22] त्रिपुरा- – – माणिक सरकार

[23] उत्तराखण्ड —— हरीश रावत

[24] उत्तर प्रदेश- Yogi Adityanath

[25] पश्चिम बंगाल ——ममता बनर्जी,

[26] गुजरात —–विजय रुपानी

[27] मणिपुर —– ओकराम इबोई सिंह

[28] मेघालय —– मुकुल संगमा

[29] मिज़ोरम — श्री लाल थानवाला

[30] नागालैण्ड —– शुरहोजेलइ लेइजेइत्सु

[31] ओडिशा —– नवीन पटनायक

 


ખુબજ અગત્યની માહિતી

સંખ્યા અને નંગ

 • ૧૨ નંગ = ૧ ડઝન
 • ૧૪૪ નંગ = ૧ ગ્રોસ
 • ૧૨ ડઝન = ૧ ગ્રોસ
 • ૨૦ નંગ = ૧ કોડી
 • ૧ રીમ = ૫૦૦ કાગળ
 • ૧ ધા = ૨૪ તા
 • ૧ રીમ = ૨૦ ઘા

વજન

 • ૧ પાઉન્ડ {રતલ}= ૦.૪૫ કિ.ગ્રા
 • ૧ કિ.ગ્રા. = ૨.૨૧ પાઉન્ડ
 • ૧ ગ્રામ = ૧૦૦૦ મીલી ગ્રામ
 • ૧ ક્વિન્ટલ = ૧૦૦ કિલોગ્રામ
 • ૨૦ કિ.ગ્રા. = ૧ મણ
 • ૧ ટન = ૧૦૦૦ કિલોગ્રામ
 • ૧ તોલા = ૧૧.૬૬ ગ્રામ
 • ૨૦ મણ = ૧ ખાંડી
 • ૫ મણ = ૧ ગુણી

અંતર

 • ૧ ઈંચ = ૨.૫૪ સે.મી.
 • ૧૦ મીલીમીટર = ૧ સેન્ટીમીટર
 • ૧ મીટર = ૩૯.૩૭ ઈંચ
 • ૧ ચો.ફુટ = ૯૨૯ ચો.સેમી.
 • ૧ ફુટ = ૩૦.૪૮ સે.મી.
 • ૧૦ સેમી = ૧ ડેસીમીટર
 • ૧૦ મીટર = ૧ ડેકામીટર
 • ૧ વાર = ૩ ફુટ
 • ૧ માઈલ = ૧૬૦૯ મીટર
 • ૧ માઈલ = ૧.૬૧ કિ.મી.

પ્રવાહી માપ 

 • ૧ લિટર = ૧૦૦૦ મીલીલિટર
 • ૧૦૦૦ લિટર = ૧ કિલો લિટર
 • ૧ કિલો લિટર = ૧ ઘન મીટર
 • ૧ ગેલન = ૪.૫૪૬ લિટર
 • ૧ લિટર = ૦.૨૨ ગે

સમય

 • ૬૦ વિપળ = ૧ પળ
 • ૬૦ પળ = ૧ ઘડી
 • ૨.૫ પળ = ૧ મિનિટ
 • ૧ ધડી = ૨૫ મિનિટ
 • ૨.૫ ધડી = ૧ કલાક
 • ૩ કલાક = ૧ પહોર
 • ૬૦ વિકલા = ૧ કલા
 • ૬૦ કલા = ૧ અંશ
 • ૮૦૦ કલા = ૧ નક્ષત્ર
 • ૨૦૦ કલા = ૧ નવાંશ
 • ૩૦ અંશ = ૧ રાશિ
 • ૬૦ અંશ = ૧ ચક્ર
 • ૧ સેકન્ડ = ૧૫ વિકલા
 • ૪ સેકન્ડ = ૧૫ વિકલા
 • ૪ મિનિટ = ૧ કલા
 • ૧ કલાક = ૧૫ અંશ
 • ૨ કલાક = ૧ રાશિ
 • ૨૪ કલાક = ૩૬૦ અંશ

કેટલા ગણું 

 • ડેકા = દસ ગણું
 • હેક્ટો = સો ગણું
 • કિલો = હજાર ગણું
 • મેગા = દસ લાખ ગણું
 • જિગા = અજબ ગણું
 • ટેરા = હજાર અબજ ગણું
 • પેટા = દસ લાખ અબજ ગણું
 • એકસા = અબજનું અજબ ગણું

કેટલા ભાગનું 

 • ડેસી = દશમાં ભાગનું
 • સેન્ટી = સો માં ભાગનું
 • મિલી = હજારમાં ભાગનું
 • માઈક્રો = દસ લાખમાં ભાગનું
 • નેનો = અબજમાં ભાગનું
 • પેકો = હજાર અબજમાં ભાગનું
 • ફેમટો = દસ લાખ અબજમાં ભાગનું
 • એટ્ટો= અબજ અબજમાં ભાગનું

જમીનના – કદના માપનું કોષ્ટક

1 એકર=40 ગુંઠા,       1 એકર=4840 વાર

1 એકર=43560 ફૂટ,  1 એકર=0.4047 હેકટર

1 એકર=2.5 વીઘા,     1 વીઘા =16 ગુંઠા

1 વીઘા =16 ગુંઠા,       1 વીઘા =17424 ફૂટ

1 હેક્ટર =6.25 વીઘા,  1 ગુંઠા =101.2 મીટર

1 ગુંઠા =121 વાર,       1 ગુંઠા =1089 ચો. ફૂટ

1 મીટર =100 સે.મી.,  1 મીટર =3.28 ફૂટ ,39.37ઈંચ

1 મીટર =1,196 વાર,  1 ચો.મીટર =10.76 ફૂટ

1 વાર =3 ફૂટ,             1 વાર =0.9144 મીટર

1 ચો. વાર =9 ફૂટ        1 ફૂટ =0.3048 મીટર,

1 ઈંચ =25.3 મી. મી.  1 મીટર =1000 મી.મી.

1 ગજ =2 ફૂટ,            1 ગજ =0.61 મીટર

1 કડી =2 ફૂટ,             1 કડી =0.61 મીટર

1 સાંકળ =16 કડી,      1 સાંકળ =10.06 મીટર

1 સાંકળ =33 ફૂટ,        1 કિ.મી. =1000 મીટર

1 કિ.મી.=0.6215માઈલ,1 માઈલ =1609 મીટર

1 કિ.મી. =3280.80 ફૂટ, 1 ફલાંગ =660 ફૂટ

1 ફલાંગ =201,17 મીટર  1 ઘન મીટર =1000 લિટર

1 ઘનફૂટ =0.2831 ઘનમીટર

1 ઘનમીટર =35.31 ઘનફૂટ, 1 ઘન સેમી =1 સીસી

1 સીસી =1 મિ.લિ.,            1 સીસી =1 ગ્રામ

1 લિટર =1000 સી.સી.,     1 લિટર =1 કિ.ગ્રા.

1ઘનફૂટ =28.317 લિટર     1 લિટર =0.2205 ગેલન

1 ઘનફૂટ =6.24 ગેલન,       1 લિટર =2.205 પાઉન્ડ

1 ઘનમીટર =1000 કિગ્રા    1 ઘનફૂટ =62.4 પાઉન્ડ

1 ગેલન =10 પાઉન્ડ

ગાયકવાડી (અમરેલી વિસ્તાર)

1 વસા =1280 ચો.ફૂટ  ,     1 વસા =118.91 ચો.મી.

1 એકર =34.03 વસા,       1 વીઘા =20 વસા

1 વીઘા =23.51 ગુંઠા,        1 એકર =1.7015 વીઘા

1 વસા =142.22 ચો.વાર