સૌર ઊર્જા [SOLAR ENERGY]

 પાછળ [BACK]

 

 

Solar Energy

 

– Solar Electricity

મારા ઘરની ઓનગ્રીડ સોલર સિસ્ટમ (2.5 KW) હવે ઓનલાઇન છે, અને સફળતાપૂર્વક ગ્રીડને પાવર આપે છે. [My home’s on-ground solar system (2.5 kW) is now online, and successfully gives power to the grid.]

 

1MWh unit generation complete in 109 days

 

 

 

 

1.5 MWh unit generation completed

3.1 MWh unit generation completed

First Bill Received


બાયો ગેસ [Bio Gas] વનસ્પતિ & શાકભાજી કચરો વ્યવસ્થા[Vegetable waste management]


More information contact on Email – digitaltown.info@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *