ભક્તિ [Bhakti]

 પાછળ [Back]

 Under updating….


નવધા

૧. સંત સમાગમ

૨. શ્રવણ – ક્થામા પ્રેમ

૩. ગુરુ સેવા

૪. કપટ તજીને ભગવદ ગુણગાન

૫. મંત્રમા નીષ્ઠા

૬. અતિ પ્રવૃતિમાથી નિવૃતિ

૭. દરેકમાં ઇશ્વરના દર્શન

૮. જેટલુ મળે એમા સન્તોષ

૯. છળ કપટ વગરનુ જીવન


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *