બાળદિવસ – 2017

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ દ્વારા ૧૪ – નવેમ્બર- 2017 બાળદિવસની ઉજવણી

ફૂડ પેકેટ વિતરણ

 

જૂના કપડાનું વિતરણ

કેક કટિંગ

સ્પર્ધા

 

ઈનામ વિતરણ

સભા

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *