પ્રસિદ્ધ મહિલાઓ [Famous Women]

પાછળ [Back]

 under update…..

 1. પી ટી ઉષા [P. T. Usha] [Pilavullakandi Thekkeparambil Usha]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. કર્ણમ મલ્લેશ્વરી [Karnam Malleswari]

 

 

 

 

 

 

 

 

3. સુસ્મિતા સેન [Susmita Sen]

 

 

 

 

 

 

4. કલ્પના સરોજ [Kalpana Saroj] [વાંચો]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *