આરોગ્ય [HEALTH]

Home

 

આરોગ્ય એટલે સુદૃઢતા હોવી અથવા સરલતા હોવી.

 

આરોગ્ય પરિચય [Health Introduction]

મૂળભૂત દેશી આયુર્વેદિક [BASIC DESI AYURVEDIC]

આરોગ્ય માહિતી [Health INFORMATION]

આરોગ્ય ઑડિઓ અને વિડિયોઝ [Health Audio & Videos]

આરોગ્ય પુસ્તકો [Health books]

આયુર્વેદિક છોડ [Ayurvedic plant]


पानी बचाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता । दादा जी ने नदी में पानी देखा । पिता जी ने कुएं में। हमने नल में देखा । बच्चों ने बोतल में । अब उनके बच्चे कहाँ देखेंगे ……?

*जरूर विचार करें एवं*

*पानी को व्यर्थ न करें*