આરોગ્ય પરિચય [Health Introduction]

પાછળ[Back]

 

પ્રસન્નતા એ ભગવાન ની આપેલી ઔષધ છે. [Grace is God’s given medicine.]

 

આયુર્વેદનો એક સરળ નિયમ – પેટ – નરમ, પગ – ગરમ અને દિમાગ – ઠંડુ