મારુ ભારત [My India]

 

Indian Army (ભારતીય સેના)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Online Donation for NDF Account Number

National Defence Fund Account No. 11084239799 at New Delhi Main Branch (00691)


First round Donation send to NDF from Siddharth Group [સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ તરફથી એન. ડી. એફ. ને પ્રથમ રાઉન્ડમાં દાન મોકલી દેવાયું છે.]

Thanks to all of you

 

Receipt received from SBI for 80 G

 


Second round Donation send to NDF from Siddharth Group [સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ તરફથી એન. ડી. એફ. ને બીજા રાઉન્ડમાં દાન મોકલી દેવાયું છે.]

Thanks to all of you

 


THIRD round Donation SEND to NDF from Siddharth Group

[સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ તરફથી એન. ડી. એફ. ને ત્રીજો રાઉન્ડમાં દાન મોકલી દેવાયું છે.]

We will send donation on 15/8/2018 at 10:00PM
SR
NO
NAMETYPEAMOUNTSTATUSREMARKS
Total1500/-
1Manish J. Patel100PendingSMS Received for donation
2Hiren H. PatelOnline1400ReceivedNA

 


 

દાન માટે પે ટી એમ નંબર [For donation Paytm number ]-7096351386 [ Siddharth Group, સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ]

નહિંતર Whats App – 7096351386 નંબર પર સંપર્ક કરો. [Otherwise contact on whats app number – 7096351386]