સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ [Siddharth Group]

ચાલો માનવ બની નિ:સ્વાર્થ સેવા કરીએ

 HOME

જિંદગીમાં જ્યાં સુધી સફળતા ન મળે, ત્યાં સુધી લોકોની ટીકા પચાવી શકે એ જ માણસ સફળ થઇ શકે છે.
કારણ કે…
દુનિયાને ફક્ત પરિણામમાં રસ છે, તમારા પ્રયાસોમાં નહિ..!!


  

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019
જુના કપડાનું વિતરણ

 More Details…

 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019
જુના કપડાનું વિતરણ

 More Details…

 
સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019
જુના કપડાનું વિતરણ

 More Details…
 
સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019
જુના કપડાનું વિતરણ

 More Details…
 
સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019
જુના કપડાનું વિતરણ

 More Details…
 
 
સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ દ્વારા ઉત્તરાયણ પર્વની ઉજવણી – 2019
જુના કપડાનું વિતરણ

 More Details…
 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ હિસાબ – કિતાબ
SIDDHARTH GROUP Hisab – Kitab     ઉત્તરાયણ 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ પ્રશ્નોતરી
SIDDHARTH GROUP QUIZ    

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ સમાચાર
SIDDHARTH GROUP NEWS 

 સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, દાન 
SIDDHARTH GROUP DONATION

 સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ સામાજિક પ્રવૃત્તિ                    SIDDHARTH GROUP SOCIAL ACTIVITY      
સિદ્ધાર્થ ગ્રૂપ દ્વારાપૂર્ણ સામાજિક પ્રવૃત્તિ
COMPLETED SOCIAL ACTIVITY BY S.G
 સિદ્ધાર્થ ગ્રૂપ ઉત્સવ પ્રવૃત્તિ
SIDDHARTH GROUP FESTIVAL ACTIVITY   
સિદ્ધાર્થ ગ્રૂપ દ્વારાપૂર્ણ ઉત્સવ પ્રવૃત્તિ
COMPLETED FESTIVAL ACTIVITY BY S.G
 સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ ઓનલાઈન ફોર્મ્સ
SIDDHARTH GROUP ONLINE FORMS
 હરીફાઈ પરિણામ
COMPETITION RESULT

Under Updating…..

 

કોઈ એક વ્યક્તિની મદદ કરવા થી દુનિયા નથી બદલાઈ જવાની,

પણ જે વ્યક્તિની મદદ આપણે કરીશું એ વ્યક્તિની દુનિયા જરૂર બદલાઈ જશે.


આંખો બંધ કરવાથી, મુસીબત જતી નથી. અને  મુસીબત આવ્યા વિના  આંખ ઉગડતી નથી……
મળીએ ત્યારે નહિ, પણ જુદા પડીએ ત્યારે ખબર પડે કે, સબંધ કેટલો સાચો હતો….

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ સામાજિક પ્રવૃત્તિ [SIDDHARTH GROUP SOCIAL ACTIVITY]