સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ સમાચાર [Siddharth Group News]

 BACK

 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપની આગામી પ્રવૃત્તિ (Siddharth Group next  activity)

જરૂરિયાત કરતાં વધારે હોય તે રકમ દાનમાં આપી દઈએ. તો ઘણો વધારે બદલો લોકોને થતા સંતોષથી મળી જશે. એટલું યાદ રાખીએ કે, મૃત્યુ બાદ આપણી  બેન્કમાંથી રકમ સ્વર્ગમાં ટ્રાન્સફર કરવાની કોઈ પદ્ધતિ નથી!  જો અને જ્યારે  એવી કોઈ પદ્ધતિ થાય તો અને  ત્યારે  દાન કરવાનું બંધ કરીએ !


 

પ્રથમ ચરણ માં જુનાં કપડાં ભેગા કરવા

વધુ વિગતો માટે અહીં ક્લિક કરો [click here for more details]

 

 

 

 

 

 

 

 

Siddharth Group , Junagam

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ, જુનાગામ