સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ ઓનલાઈન ફોર્મ્સ [Siddharth Group Online Forms]

 BACK

 

 

અહીં તમે સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ ને તમારા સૂચન આપી શકો છો, એ માટે તમારે G-mail એકાઉન્ટ ની જરૂર પડશે.[You can give your suggestion here for siddharth group, You will need a gmail account for this]

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ સૂચનો [Siddharth Group Suggestions]

 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપનું વિનંતી ફોર્મ  જોવા અહીં ક્લિક કરો. [Click here to view Siddharth Group’s request form.]

 

 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપના સભ્યની નોંધણી કરવા માટે નું ઓનલાઇન ફોર્મ [Online form for registering a member of Siddharth Group]

 

 

સિદ્ધાર્થ ગ્રુપ હાજરી રજિસ્ટર [Siddharth Group attendance register]

 

 

કાર્ય (કામ) વિનંતી ફોર્મ [Work request form]