એસ.જી.  ગ્રુપ માટે શર્ટ પસંદગી

Final Color

 

વોટ પરિણામ

1- 06

2- 03

3- 00

4- 00

5- 00

6- 00

7- 00

8- 03

Total vote received – 12

Last update on 7/10/18 @ 16:00


મિત્રો,

નીચે આપેલા સેમ્પલ માંથી તમને ગમતું કોઈ પણ એક સેમ્પલ પસંદ કરી, તમારો વોટ આપો. જે સેમ્પલના વધારે વોટ આવશે એ કલરનુ સર્ટ બનશે.  અને કલર માં થોરો ફેર ફાર આવી શકે કેમ કે ફોટો અને રીયલમાં ફરક હોય છે.

નીચે આપેલા “Create your review”  બટન પર ક્લીક કરી તમારો વોટ આપો.

 

જેમણે વોટ નથી આપ્યુંએ પછારથી કોઈ પર જાતની દલીલ કરી શકશે નહિ જેની ખાસ નોંધ લેવી.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 


વોટ કેવી રીતે આપવું.

ફોટોની નીચે નંબર આપેલા છે, એ નંબર  “Your Vot Number:”  માં લખવો. વધુ માહિતી માટે S.G.નાં Whats app  નંબરનો સંપર્ક કરો. (Only whats app massage)