સુકન્યા યોજના અહેવાલ

 પાછળ [Back]

સંપૂર્ણ અહેવાલ [Full Report] – સુકન્યા યોજના ઓગસ્ટ 2019 સુધી અહેવાલ


 

દાન પ્રાપ્ત કરનાર કુમારીઓ [Daughters receiving donations]

 

1. રીચાકુમારી એન. પટેલ – અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો [Richakumari N. Patel – click here for report]

2. સિયાકુમારી એમ. પટેલ – અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો [Siyakumari M. Patel – click here for report]

3. પ્રાચીકુમારી એસ. પટેલ – અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો [Prachikumari S. Patel – click here for report]

4. શ્રેયાકુમારી એસ. પટેલ – અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો [Sreyakumari S. Patel – click here for report]

5. ભવ્યાકુમારી એસ. પટેલ – અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો [Bhavyakumari S. Patel – click here for report]

6. નિધિકુમારી બી. પટેલ – અહેવાલ માટે અહીં ક્લિક કરો [Nidhikumari B. Patel – click here for report]