જલારામ જયંતિની ઉજવણી – 2017

પાછળ [BACK]

 

જલારામ જયંતિની ઉજવણી ના ભાગ રૂપે આપણે એક સેવા કરી શકીઅે છીએ,  તેમજ આપણે એને મદદરૂપ થઇ શકીએ તો ઉત્તમ કહેવાય, આપરે ખીચડી બનાવી વેચવાની સેવા કરવાના છે.

તો આસેવા માં કોઈ ને હેલ્પ કરવી હોય તો કરી શકે છે. ૫/-,૧૦/- કે ૫૦/- ૧૦૦/- ની પણ સેવા કરી શકો છો, એમાં કોઈ સંકોચ રાખવો નહિ, પે ટીએમ કરી શકો છો  અને તમારે ગુપ્ત સેવા કરવી હોય તો કરી શકો છો, તમારું નામ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે.